Privacyverklaring

Peter Van Gucht, eenmanszaak, respecteert uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Pugcreaties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat:

  • wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk: het verstrekken van culturele informatie rond Pugcreaties (theater, muziek en kunst), de vrijblijvende aanschaf van eventuele tickets voor deze initiatieven en de communicatie hierrond.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • persoonsgegevens nooit worden doorgeven aan andere partijen tenzij met de schriftelijke goedkeuring van de betrokkene.
  • de bewaarde persoonsgegevens op elk moment door de betrokkene gewist kunnen worden.
  • elke betrokkene op eenvoudig verzoek inzage heeft in de gegevens die wij van deze betrokkene bewaren.
  • wij deze gegevens zolang bewaren tot Pugcreaties de activiteiten stopzet of de betrokkene beslist zijn persoonsgegevens te laten wissen.
  • elke betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kamerplanten bevorderen het maatschappelijk welbevinden!